De brug over de Surinamerivier

De Jules Wijdenboschbrug of in de volksmond de Bosjebrug is de brug over de Surinamerivier. Hij verbindt Paramaribo met het plaatsje Meerzorg in het district Commewijne.

Geschiedenis

De Jules Wijdenboschbrug is vernoemd naar de toenmalige president Jules Wijdenbosch. Zijn regeringsperiode was van 1996 tot 2000. De brug die in het jaar 2000 werd opgeleverd zorgt voor een snellere verbinding tussen Paramaribo en het aan de overzijde gelegen district. Hij maakt deel uit van de Oost-Westverbinding. De bedoeling van de brug is om de ontwikkeling van het oostelijke deel van Suriname te bevorderen. De brug is gebouwd door het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam die in datzelfde jaar ook de brug over de Coppenamerivier bouwde. De brug heeft twee rijstroken en is niet toegankelijk voor voetgangers. Voorheen was het district Commewijne voor het grote verkeer alleen bereikbaar per veerverbinding.

De brug anno 2018

Sinds de komst van deze brug heeft Meerzorg zich snel ontwikkeld. De goed geasfalteerde weg naar Moengo en Albina zal ongetwijfeld hier ook het gevolg van zijn. De weg is de laatste jaren op sommige plaatsen verbreed en in de bebouwde kom zijn her en der fietspaden aangelegd. De afgelopen jaren is het gemotoriseerde verkeer in Suriname flink toegenomen. Tijdens spitstijden is dat op de brug ook duidelijk merkbaar. Om die reden is de terugkeer van een nieuwe veerverbinding een punt van discussie.

Voetgangers tussen de beide oevers maken gebruik van de bootjes die van en naar Meerzorg varen. Vooral tijdens de spitsuren is er veel bedrijvigheid op het water. De opstapplaatsen zijn gelegen bij de plekken waar de vroegere veerpont aanmeerde. In de regel vertrekt een boot wanneer er voldoende passagiers aan boord zijn.

Wat valt er te beleven?

Wil je Commewijne met de fiets verkennen of vind je het gewoon leuk om even een klein stukje te varen op de Surinamerivier, dan is een tochtje met een van de bontgekleurde bootjes een echte aanrader. Zolang het nog kan is het bovendien een mooie gelegenheid om de Goslar (een Duits koopvaardijschip dat in 1940 tot zinken werd gebracht) van dichtbij te bekijken. Het oude wrak wordt binnenkort geborgen en zal als schroot worden verkocht. De opruiming zal onderdeel uitmaken van een documentaire over dit oude Duitse vrachtschip. De preproductie van de documentaire, die wereldwijd te zien zal zijn, is inmiddels gestart.

English version

The Jules Wijdenbosch bridge or popularly the Bosjebrug is the bridge across the Suriname River. It connects Paramaribo with the town of Meerzorg in the Commewijne district.

History

The bridge is part of the East-West connection and is named after the, at the time, president Jules Wijdenbosch. His reign was from 1996 to 2000. The bridge, that was completed in the year 2000, allows a faster connection between Paramaribo and the district located on the other side.The purpose of the bridge is to promote the development of the eastern part of Suriname.The bridge was built by the Dutch company Ballast Nedam that also, in the same year, built the bridge over the Coppename River. Previously, the Commewijne district was only accessible to the general traffic by ferry connection.

The Wijdenboschbrug nowadays (2018)

Since the arrival of this bridge, Meerzorg has developed rapidly. The well paved road to Moengo and Albina was undoubtedly also the result of this. In recent years, in some places, the road has been widened and in the village here and there bicycle lanes are laid out. In recent years the motorized traffic in Suriname has increased considerably. During peak times it is also clearly noticeable on the bridge. For that reason, the return of a new ferry connection is a point of discussion.

Pedestrians use the boats between both banks that sail to and from Meerzorg. Especially during peak hours there is a lot of activity on the water. The pick-up points are located at the places where the former ferry would dock. As a rule, a boat departs when there are sufficient passengers on board.

What is happening is there?

Would you like to explore Commewijne with a bike or would you just like to sail on the Suriname River, then a trip on one of the colored boats is a must. As long as it is still possible, it is a good opportunity to get a close-up look the Goslar (a German merchant ship that sank in 1940). The old wreck will soon be salvaged and sold as scrap metal. The clearing away will be part of a documentary about this old German freighter. The pre-production of the documentary, which will be seen worldwide, has now started.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>